19 dicembre 2007

2008: INTERNACIA JARO PRI DEFENDO DE LINGVAJ DIVERSECOJ

...................................................................................................................................
2008: Anno internazionale per la difesa delle diversità linguistiche
...................................................................................................................................

La esperantistoj de la tutmondo scias ke unu de la plej gravaj celoj kiuj proponiĝis L. L. Zamenhof, kiam en la jaro 1887-a li planis internacian lingvon “ESPERANTO-n”, estis tiu de garantii egalrajtan defendon de lingvaj malsamecoj kaj rajton transvivi por ciuj tutmondaj lingvoj kaj kulturoj.

Nepras insisti pri tio ĉar ekzistas ankoraŭ multegaj homoj en la mondo kiuj kredas ke Esperanto volu sin substituigi al ciuj aliaj naturaj lingvoj.
NENIO ESTAS PLI MALVERA!

Tamen, kvankam memaj homoj tion kredas, ili ne maltrankvili
ĝas kaj nenion faras malgraŭ ke, intertempe, tion ke ili antaŭtimas okazus pro disvastigo de Esperanto je tutplaneda nivelo, estas okazanta anstataŭe pro senkontrasta superrego de unu sola naturetna lingvo kiu malrapide, senindulge kaj, mi aldonu, perforte fagocitos la plejmulton de mondaj lingvoj (kaj kulturoj).

Zamenhof firme asertis defendon de ciuj lingvaj eĉ pli multe ol unu jarcenton antaŭe, kaj Esperanto
ĉefe havas tiun celon. Finfine hodiaŭ asertas saman aferon ankaŭ la plej grandaj internaciaj organizaĵoj kiel ONU kaj UNESKO.
Pli bone malfrue ol neniam!

Jen la mesaĝon disvastigita far S-ro Koïchiro Matsuura, Ĝenerala Directoro de UNESKO (eltirita el “GAZETARAJ KOMUNIKOJ DE UEA; N-ro 274; 2007-12-07”): http://abonu.com/archive/info.komunikoj/200712/07114828.html

..............................................

S-ro Koïchiro Matsuura, Ĝenerala Direktoro de Unesko, publikigis mesaĝon pri la celebrado de la Internacia Jaro de Lingvoj en 2008. En ĝi li skizas la ĉefajn idealojn kaj celojn de tiu speciala jaro, al kiu estos dediĉita ankaŭ la temo de la 93-a Universala Kongreso de Esperanto en Roterdamo en julio 2008. UEA aperigas la mesaĝon en Esperanta traduko kun la celo, ke ĝi estu vaste diskonigata inter esperantistoj.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesaĝo de S-ro Koïchiro Matsuura, Ĝenerala Direktoro de Unesko, pri la celebrado de la Internacia Jaro de Lingvoj 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------
La jaro 2008 estas proklamita Internacia Jaro de Lingvoj fare de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. Unesko, al kiu oni konfidis la taskon kunordigi la agadon por la Jaro, pretas plenumi sian rolon kiel gvida aganto.

La Organizaĵo estas plene konscia pri la decida graveco de la lingvoj por la multaj defioj, kiujn la homaro devos alfronti dum la venontaj jardekoj.


La lingvoj fakte estas nepraj por la identeco de la homaj grupoj kaj individuoj kaj por ilia paca kunekzisto. Ili estas strategia faktoro por antaŭeniri al daŭropova evoluigo kaj harmonia rilato inter la tutmonda kaj la loka.


La lingvoj havas kernan gravecon por atingi la ses celojn de Edukado por Ĉiuj (EPĈ) kaj la Jarmilajn Evoluigajn Celojn (JEC) aprobitajn de Unuiĝintaj Nacioj en 2000.


Kiel faktoro de socia integriĝo, la lingvoj ludas strategian rolon en la forigo de la ekstrema malriĉeco kaj malsato (JEC 1), dum kiel kolonoj de alfabetiĝo kaj lernado de kapabloj por la vivo ili estas ankaŭ nepraj por atingi universalan unuanivelan edukadon (JEC 2). La batalo kontraŭ HIV/aidoso, malario kaj aliaj malsanoj (JEC 6) devas utiligi la lingvojn de la koncernaj homgrupoj por trafi ilin, kaj la konservado de lokaj kaj indiĝenaj scioj kaj lertoj strebe al naturmedia pluteneblo (JEC 7) estas kerne ligita al lokaj kaj indiĝenaj lingvoj.


Plie, la kultura diverseco estas intime ligita al la lingva diverseco, kiel indikite en la Universala Deklaracio pri Kultura Diverseco de Unesko kaj ĝia Agoplano (2001), en la Konvencio por la Konservado de la Nemateria Kultura Heredaĵo kaj en la Konvencio pri la Protektado kaj Antaŭenigo de la Diverseco de la Kulturaj Esprimoj (2005).


Tamen, en la daŭro de kelkaj generacioj, pli ol 50% el la 7000 lingvoj parolataj en la mondo povos malaperi. Nun estas uzata malpli ol kvarono el ili en la lernejoj kaj ciberspaco, kaj la plimulton oni uzas nur sporade. Miloj da lingvoj - malgraŭ tio ke ĉiu estas regata de homgrupo kiu ĝin uzas kiel ĉiutagan komunikilon - forestas el la eduksistemoj, komunikaj rimedoj, eldona industrio kaj ĝenerale el la publika sfero.


Urĝas agi. Kiel? Per la kuraĝigo kaj prilaboro de lingvopolitikoj ebligantaj al ĉiu lingvokomunumo la uzon de ties gepatra lingvo kiel eble plej vaste kaj ofte, ankaŭ en la edukado, apud la rego de iu nacia aŭ regiona lingvo kaj iu internacia lingvo. Ankaŭ kuraĝigante la parolantojn de regantaj lingvoj regi alian nacian aŭ regionan lingvon kaj unu aŭ du internaciajn lingvojn. Nur se plurlingvismo estos plene akceptita, ĉiuj lingvoj povos trovi sian lokon en nia tutmondiĝinta mondo.


Tial Unesko invitas la registarojn, UN-organojn, organizaĵojn de la civila socio, edukajn instituciojn, asociojn de profesiuloj kaj ĉiujn aliajn koncernatojn stimuli la respekton, antaŭenigon kaj protektadon de ĉiuj lingvoj, aparte de tiuj endanĝerigitaj, en ĉiuj situacioj de la individua kaj kolektiva vivoj.


Ĉu per iniciatoj sur la eduka kampo, la ciberspaco aŭ la klera medio; ĉu per projektoj por savtenado de endanĝerigitaj lingvoj aŭ antaŭenigo de la lingvoj kiel iloj de socia integriĝo; aŭ per esplorado de la interrilato inter la lingvoj kaj la ekonomio, inter la lingvoj kaj scioj de la indiĝenoj aŭ inter la lingvoj kaj la kreado, estas necese ke la ideo "lingvoj gravas!" estu diskonigata ĉie.


Tiukuntekste, la 21-a de februaro kiel dato de la naŭa Internacia Tago de la Gepatra Lingvo havos elstaran signifon kaj estos aparte taŭga limdato por la enkonduko de iniciatoj celantaj antaŭenigon de lingvoj.
Nia komuna celo estas atingi agnoskon, sur la nacia, regiona kaj internacia niveloj, pri la graveco de la lingva diverseco kaj plurlingvismo en la eduka, administra kaj jura sistemoj, en la kulturaj esprimoj kaj komunikaj iloj, en la ciberspaco kaj komerco.

La Internacia Jaro de Lingvoj 2008 alportos unikan ŝancon por fari decidan antaŭeniron survoje al la atingo de tiuj celoj.

Koïchiro Matsuura

Gli esperantisti di tutto il mondo sanno che uno dei principali scopi che si propose L. L. Zamenhof, quando nel 1887 pianificò la lingua internazionale “ESPERANTO”, era quello di garantire la difesa paritaria delle diversità linguistiche e il diritto alla sopravvivenza di tutte le lingue e le culture del pianeta.

Bisogna insistere su questo perché ci sono ancora moltissime persone nel mondo che credono che l'Esperanto voglia sostituirsi a tutte le altre lingue naturali.
NIENTE DI PIÙ FALSO!


Tuttavia, pur credendo questo, le stesse persone non si allarmano e non stanno facendo nulla mentre ciò che essi paventano che succederebbe con la diffusione a livello planetario dell'Esperanto, sta succedendo invece a causa della predominanza incontrastata di una sola lingua etnica naturale che finirà per fagocitare lentamente, inesorabilmente e, aggiungerei, prepotentemente la maggior parte delle lingue (e culture) del pianeta.


Zamenhof sosteneva fermamente la difesa di tutte le lingue già molto prima di un secolo fa, e l'Esperanto principalmente ha questo scopo. Oggi finalmente sostengono la stessa causa anche i più grandi organismi internazionali come l'ONU e l'UNESCO.
Meglio tardi che mai!

Ecco il messaggio diffuso nel luglio scorso dal sig. Koïchiro Matsuura, Direttore generale dell'Unesco (tratto da: "Esperantisti italiani - DISVASTIGO", a cura di Giorgio Bronzetti):
http://it.groups.yahoo.com/group/esperantisti-italiani/message/17265
.......................................................

((Il sig.
Koïchiro Matsuura, Direttore generale dell'Unesco, ha diffuso un messaggio riguardante la celebrazione dell'Anno internazionale delle Lingue nel 2008. In esso egli abbozza i principali ideali e scopi di questo anno speciale, al quale sarà dedicato anche il tema del 93° Congresso Universale di Esperanto di Rotterdam nel luglio 2008. La UEA pubblica questo messaggio tradotto in Esperanto affinché sia ampiamente diffuso tra gli esperantisti.))
------------------------------------------------------------------------------------------------
Messaggio di Koïchiro Matsuura, direttore generale dell' Unesco, sulla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Lingue 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno 2008 è stato proclamato Anno Internazionale delle Lingue dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Unesco, a cui è stato affidato il compito di coordinare le attività della celebrazione è pronto a svolgere tale ruolo come agenzia principale.

L'Unesco è del tutto consapevole della straordinaria importanza delle lingue per le molte sfide che l'umanità deve affrontare nei prossimi decenni.


Le lingue sono infatti essenziali per l'identità degli individui e dei gruppi e per la pacifica convivenza degli stessi. Esse sono un fattore strategico di progresso per uno sviluppo sostenibile ed un rapporto armonico tra il locale e il mondiale.


Esse sono estremamente importanti per raggiungere i sei obiettivi dell'Educazione per Tutti (EFA) e gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) , programmi approvati dalle Nazioni Unite nel 2000.

Come fattori di integrazione sociale, le lingue hanno un ruolo strategico nello sradicamento della povertà estrema e della fame (MDGl); in quanto sostegni per l'alfabetizzazione, l'apprendimento e l'acquisizione delle capacità per affrontare la vita, esse sono essenziali per realizzare un'educazione primaria universale (MDG2). La lotta contro l' HIV /AIDS, malaria e altre malattie (MDG6) deve essere intrapresa nelle lingue delle popolazioni interessate e la salvaguardia delle conoscenze e delle culture locali ed indigene con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale (MDG7), è intrinsecamente connessa alle lingue locali e indigene.

Inoltre, la diversità culturale è intimamente legata alla diversità linguistica, come indicato dall' UNESCO nella Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale e nel suo piano d'azione 2001, nella Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e nella Convenzione sulla Protezione e Promozione delle Diversità delle Espressioni Culturali (2005).

Tuttavia nel decorso di poche generazioni più del 50% delle 7000 lingue parlate nel mondo può scomparire. Attualmente meno di un quarto di esse viene usato nelle scuole e nel ciberspazio e la maggior parte sono usate solo sporadicamente. Migliaia di lingue - sebbene padroneggiate da quelle popolazioni che le usano come mezzo di comunicazione quotidiano - sono assenti dai sistemi educativi, i media, le pubblicazioni e la vita pubblica in generale.


Bisogna ora intervenire con urgenza. Come ? Incoraggiando e sviluppando politiche linguistiche che permettano a ogni comunità di usare la propria prima lingua, o lingua madre, il più ampiamente e frequentemente possibile, anche nell' educazione, padroneggiando altresì una lingua regionale o nazionale e una lingua internazionale. Incoraggiando anche chi parla lingue dominanti a possedere un' altra lingua regionale o nazionale e una o due lingue internazionali. Soltanto se si accetta pienamente il plurilinguismo tutte le lingue possono trovare il loro posto nel nostro mondo globalizzato.


Pertanto l' Unesco invita i governi, le organizzazioni delle Nazioni Unite, le organizzazioni della società civile, le istituzioni educative, le associazioni professionali e tutte le altre parti interessate ad attivarsi maggiormente per favorire il rispetto, la promozione e la protezione di tutte le lingue, in particolare di quelle in pericolo, in tutti i contesti individuali e collettivi.


Sia con iniziative nel campo dell' educazione, del ciberspazio o del mondo culturale, sia attraverso progetti di salvaguardia delle lingue in pericolo o di promozione delle lingue come strumento di integrazione sociale o di studio della relazione tra lingue ed economia, lingue e conoscenze indigene o lingue e creatività, è necessario che l’idea che “le lingue sono importanti!” sia promossa ovunque.


Il 21 febbraio 2008, data della nona celebrazione della Giornata Internazionale della Lingua Madre, assumerà uno speciale significato è rappresenterà il momento più opportuno per l’attivazione delle iniziative di promozione delle lingue.


Il nostro obiettivo comune è il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed internazionale dell’importanza della diversità linguistica e del multilinguismo nei sistemi educativi, amministrativi e legali, nelle espressioni culturali e nei mezzi di comunicazione di massa, nel ciberspazio e nel commercio.
L’Anno Internazionale delle Lingue 2008 sarà un’occasione unica per fare dei passi avanti sostanziali per il raggiungimento di tali obiettivi.

Koïchiro Matsuura

(Tr. Maurizio Consorte)

....................................................................................................................................................

19 commenti:

Anonimo ha detto...

La finestra che mi hai aperta si sta spalancando.Giusto che ognuno salvaguardi la propria lingua,innanzitutto,ma
quanto sarebbe più semplice che i popoli imparassero un linguaggio universale!
Se incominciassero quanto prima,con le nuove generazioni,finirebbe a poco a poco la supremazia dell'inglese.
Ognuno libero di imparare altre lingue,per suo piacere personale.

Chi è la signora che si fa chiamare "misia"?

Che l'Anno Nuovo 2008 ti sia leggero!

Cristiana


Tu non ci crederai,ma quando leggo Irnerio mi viene un puffettino al cuore.

francesca ha detto...

Buon Ntale e felice anno nuovo anche a te Irnerio!!!Grazie:)

Fortikaĵulo (alias Irnerio) ha detto...

Niki, credevo che dicendo "in Arte ... misia" tu collegassi e ottenesi il nome di una cara signora blogger che si firma appunto Artemisia. Se non conosci il suo blog te lo segnalo perchè ha scritto una letterina a Babbo Natale che sicuramente condividerai:
http://artemisia-blog.blogspot.com/

----------------
Si ci credo, perché in qualche caso succede anche a me.

Nicola ha detto...

Bentornato... (anche se ultimamente te lo dico troppo spesso), ma è sempre un piacere ritrovarti. Troppe cose sono successe dall'ultimo contatto, troppe morti sul lavoro ci sono state e devo esserti sincero ci sono rimasto male che nessuno abbia commentato i miei post sul tema (a proposito hai rotto l'incantesimo: mi ero ripromesso di non farne più fino a quando qualcuno non avesse mostrato "sensibilità" sul tema). Spero in futuro che avrai più tempo per il tuo blog e per i commenti in quelli dei tuoi amici, per il momento ti auguro un sereno Natale. A presto!

D'IO ha detto...

Caro Irnerio! :) ricambio di cuore gli auguri a te ed ai tuoi cari e mi riprometto di tornare a leggerti come vorrei appena mi sarà possibile! Un abbraccio anche a te! Buon Natale e che il 2008 ti/ci riservi "qualcosa di meglio", esperanto compreso! ciao
francesc0

caramella-fondente ha detto...

«Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli.» Martin Luter King
Ciao Irnerio, un abbraccio e tanti auguri di buone e serene feste....

Lorenzo ha detto...

Confesso di non aver letto nemmeno metà di quel che ha detto Koïchiro Matsuura (amata o amara pigrizia). Però, sinceramente, mi sembra difficile poter riunire in un'unica lingua tutte le culture del Mondo. Sono talmente diverse, che ci vorrebbero centinaia d'anni, se non di più.
___________________________________

Comunque... ben tornato Irnerio! Da quando eri scomparso sono stato assente anche io dai blog, e passavo di qui solo per sapere se c'erano novità. Adesso spero che non te ne andrai più!
Ciao, e buon Natale anche a te!

Tereza ha detto...

ciao, Irnerio,
tesoro dell'umanità, tantissimi auguri di serenità e un bacio speciale
Tereza

caramella-fondente ha detto...

“La via della pace è possibile solo se l’uomo migliora nel profondo. I grandi capi delle religioni teistiche dovranno chiedere a Dio perché accade tutto ciò, mentre le altre religioni, che hanno una visione legata a causa e condizione, come il buddismo, sostengono che se c’è tanta guerra è frutto dell’azione dell’uomo, frutto dell’intenzione umana stessa. Per questo motivo soldi e tecnologia non possono risolvere i nostri problemi. Tutte le grandi religioni, anche se diverse tra loro, hanno enorme potenzialità di realizzare la pace interiore ed è l’unico mezzo per arrivare a una pace reale”.DALAI LAMA....
BUONE FESTE....

Fortikaĵulo (alias Irnerio) ha detto...

Gli altri mi perdoneranno se rispondo soltanto a Lorenzo, che non sentivo da un po', ma ho un affetto speciale per lui e spero sempre di riuscire a farmi capire (con scarsissimo successo devo ammettere), nonostante la "piccola" differenza di età che ci separa.
-----------------------------------
Vedi, Lorenzo, non si tratta di unire tutte le culture del mondo, cosa impossibile e assurda, come dici tu, come sarebbe impossibile e demenziale sperare di unire tutte le lingue del mondo, ma si tratta al contrario di proteggerle, conservarle e rispettarle in modo egalitario e democratico.
Si tratta soltanto di adottare un sistema comune, un semplice strumento pratico per far sì che gli esseri umani si capiscano tra loro senza scomodare e compromettere le diversità linguistiche e tanto meno quelle culturali, che invece, come io ho chiaramente spiegato, gli esperantisti si prefiggono da più di cento anni di difendere e conservare paritariamente e incondizionatamente. L'Esperanto è uno dei possibili strumenti per farlo.
Come per fare musica c'è nel mondo un comune sistema di scrittura e di lettura della stessa, o per fare i calcoli oggi si usano, quasi ovunque, i numeri arabi e il sistema metrico decimale (non sempre è stato così, per fare l'es. più recente: la Gran Bretagna ha adottato questo sistema solo all'inizio degli anni settanta del '900), poi ognuno applica le regole matematiche che gli servono e ovviamente fa i calcoli che gli pare (però, volendo, tutti li possono capire), così ci si può mettere d'accordo per adottare un linguaggio AUSILIARIO comune, semplice ed efficace che non deve (sottolineo, NON DEVE) essere per forza l'Esperanto. A me esperantista, un'altra lingua ausiliaria pianificata che funzioni andrebbe benissimo, Magari! Comincerei a studiarla da capo da domani! Ce ne sono diverse, però ovviamente noi siamo convinti che nessuna è facile, efficace, perfettamente sperimentata e diffusa da molti decenni come L'Esperanto.
Una lingua universale DEVE essere assolutamente una lingua NEUTRALE, AUSILIARIA e quindi PIANIFICATA. NON DEVE essere assolutamente una delle lingue etnico-naturali già esistenti, cioè una delle lingue che ha dietro millenni o secoli di cultura (usi, costumi, tradizioni, scienza, storia, letteratura, religione ecc.), perché proprio l'adozione come lingua internazionale di una di queste lingue già esistenti finirebbe ben presto per fare proprio ciò che tu hai paventato: UNIFICARE TUTTO... GLOBALIZZARE, come si dice oggi, che poi spesso vuol dire DISTRUGGERE.
NON PUÒ essere una lingua nata mettendo utopicamente insieme il meglio delle migliaia di lingue e culture esistenti, come qualche sprovveduto pensa, crede, spera, si illude che sia possibile, perché, al contrario, le FAGOCITEREBBE tutte, ovvero le farebbe GRADATAMENTE SCOMPARIRE SOSTITUENDOSI A ESSE. Malauguratamente questo processo, perverso e dannosissimo per molti e utile solo a pochi, è già in atto con la diffusione del cosiddetto GLOBAL ENGLISH!
La scomparsa di migliaia di lingue e culture sarebbe altrettanto deleteria del continuo scomparire (e purtroppo, come sai, sta già accadendo) di migliaia e migliaia di specie viventi.
L. L. Zamenhof era convinto che se le persone si capissero anche solo linguisticamente, litigherebbero di meno e farebbero meno guerre (in basso a destra del blog ho riportato le sue parole in proposito). Una lingua di tutti e di nessuno porta già in sé il seme della fratellanza tra le genti.
Anch'io un po' ci credo, e comunque per fugare i tuoi legittimi dubbi concludo dicendo che i veri esperantisti non vogliono GLOBALIZZARE il mondo, ESPERANTIZZANDOLO, perché dietro l'Esperanto non c'è, non può esserci e NON CI DEVE ESSERE nessuna cultura e nessuna (pre)potenza politica o economica che gli permetta di fare questo. Essi vogliono anzi che si difendano le diversità linguistiche e con esse quelle culturali. Vorrebbero soltanto che gli uomini e le donne parlino la loro lingua quando sono tra conterranei o corregionali, ma parlino un linguaggio comune quando incontrano le altre culture (se leggevi vedevi che ora anche Koïkiro Matsuura lo dice).
L'Esperantismo vuol dire spirito di incontro, comprensione e rispetto per tutti, specie per i più deboli. Vuol dire PACE!
W L'ESPERANTO DUNQUE!
Oggi finalmente anche L'ONU dice che le diversità linguistiche e culturali vanno difese. Lo dice e lo predica, e se lo fa è perché comincia a rendersi conto di quale alienazione della propria identità e dignità subirebbero centinaia di milioni, forse miliardi di persone, se predominasse una sola lingua etnica e una sola identità culturale introdotta solo per interessi economici e per mire egemoniche. O addirittura imposta con la forza delle armi come è successo con i colonialismi.
Noi esperantisti diciamo allora:
"BENISSIMO O.N.U.! ERA ORA! MEGLIO TARDI CHE MAI!"

Dubito che tu, Lorenzo, sia arrivato a leggere fino qui, ma se lo hai fatto, non mi resta che rinnovarti gli auguri:
FAI BUON NATALE LORENZO, FATE BUON NATALE TUTTI!
Irnerio

P. S. Per capire meglio, “Manifesto di Praga 1996”:
http://www.esperanto.it/html/praga-manifesto.htm

Artemisia ha detto...

Ehi ma che succede? Un paio di giorni fa avevo lasciato un commento qui e ora non lo vedo. O mi sono definitivamente bevuta il cervello (e può essere) oppure è caduto il collegamento quando pensavo di averlo inviato (e succede anche questo).
Comunque, Irnerio, ti volevo salutare e ringraziare del passaggio sul mio blog.
Carissimo, il dubbio che hai espresso (sul predica bene e razzola male intendo) ce l'ho anch'io naturalmente ma che dire? Forse invece io e voi miei lettori siamo la crema della società. Può essere no?
Ti auguro di passare delle feste serene e un radioso esperantista 2008.
Ciao,

Paola dei gatti ha detto...

la tribù augura a tutti gli amici bloggerrs un sereno 2008 in... esperanto felino -canino!

Tereza ha detto...

BUON 2008, carissimo!
Tereza

Paola dei gatti ha detto...

a costo di ripetermi:
AUGURISSIMI A TUTTI

domani per inaugurare l'anno bloggistico, posterò un nuovo fotoromanzo felino: protagonista Rashid!

Scipione ha detto...

Di tanto in tanto torno.

Un saluto!

Lorenzo ha detto...

Non so come, ma l'ho letto dall'inizio alla fine il tuo post. Ma troppo tempo fa, non me lo ricordo a meraviglia. Né ora avrei tempo (e voglia) di commentare. Sappi però che le mie considerazioni le ho fatte.
Ti auguro solo un buon 2008, 2007, 2006 e 2005 (non vado oltre perché gli altri anni non li ricordo).
Ciao Irnerio

Artemisia ha detto...

Irne', buon anno!
Ti volevo avvertire che, leggendoti in abbonamento con Google Reader come faccio io, "spunta" il tuo post imbestialito contro la compagnia telefonica che poi, credo, tu abbia cancellato. Il fatto e' che il motore di ricerca memorizza il post e li' rimane anche se lo cancelli.
Spero che il motivo della cancellazione sia perche' finalmente ti hanno accontentato :-)

Artemisia ha detto...

Temo che non ti abbiano accontentato visto che sei ancora offline.
Torna, Irnerio!!!

Finazio ha detto...

Irnerio, sei stato chiarissimo come sempre. Ed in ogni caso l'esperanto mi sta molto più simpatico dell'inglese, che proprio non vuole entrarmi nella testa.