22 dicembre 2008

RENATO CORSETTI, nuna PREZIDANTO FEI, sendis al ni ĉi tion apelacion:

..............................................................................................................................................
RENATO CORSETTI, attuale PRESIDENTE FEI, ci ha inviato questo appello:
..............................................................................................................................................

Multaj ... nuntempe lanĉas inviton voĉdoni por proponi la instruadon de Esperanto en la usonaj lernejoj. Mi kuniĝis iujn mesaĝojn, kiuj indikas ankaŭ praktikajn instrukciojn.

Voĉdonu kaj faru voĉdoni (oni diris jam)!

Renato
__________

Karaj geamikaj, estas freŝdata usona blogo en la interreto kiu deziras submeti al juĝo de la elektita Prezidanto Obama novajn ideojn por la ŝanĝiĝo de la usona komunumo.

Unu el ili estas l'adopto de Esperanto en la usonaj lernejoj. Ĝin estas apogita far multegaj usonanoj kaj eksterlandanoj.
Oni skribas angle sed ankaŭ esperante. La malmultaj kiuj obĵetas kontraŭ la Esperanto tuj recevas multajn klarigojn kaj dokumentadojn pri siaj valideco kaj advantaĝoj, ankaŭ per dokumentoj de famaj esperantistoj kiel
Claude Piron .

La ideo devas esti almenaŭ la tria en la rangovico en la grupo Education - Instruado por esti prezentita la venontan 20an de januaro al Obama .
Kompreneble se Esperanto estus adoptita far la Usono, en la usonaj lernejoj havus bonefikaj konsekvencoj por la esperantista movado en la tuta mondo .
Do tuj necesas ankaŭ la viaj voĉoj. Kunligu vin al retejo:
http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools
legu la diversajn mesaĝojn kaj aliĝu vin al tiu retejo por havi la eblecon de sendi viajn mesaĝojn kaj voĉojn.

La 95% (de mesaĝoj) estas favoraj al Esperanto.
Mi opinias ke tiu ĉi estas bonega ŝanco por la esperantista movado.
Jen sube la mesaĝo kiun la administrantoj sendis al mi hodiaŭ:
"Elkore salutas vin"

Dante Chierico (Kiériko)


Molti ... lanciano in questi giorni l'invito a votare per proporre che nelle scuole americane si insegni l'Esperanto. Io ho messo insieme alcuni messaggi, che danno anche instruzioni pratiche.

Votate e fate votare (si diceva una volta)!

Renato
__________

Cari amici, c'e' un recentissimo blog americano in internet che desidera sottoporre al Presidente eletto Obama nuove idee per il cambiamento della societa' americana.

Una e' l'adozione dell'Esperanto nelle scuole americane. Essa viene sostenuta da moltissimi americani e anche da stranieri.
Viene scritto generalmente in inglese ma anche in Esperanto.
Quei pochi che fanno obiezioni contro l'Esperanto ricevono subito ampie spiegazioni e documentazioni sulla sua validita' e vantaggi, anche mediante documenti di famosi esperantisti come
Claude Piron .

L'idea deve essere almeno la terza in graduatoria nel gruppo Education-Istruzione per essere presentata ad Obama il 20 gennaio.

Naturalmente se l'Esperanto venisse adottato dagli USA nelle scuole americane avrebbe benefiche conseguenze nel mondo intero per il movimento esperantista.
Occorrono quindi subito anche i vostri voti. Collegatevi al sito:
http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools
leggete i vari messaggi ed iscrivetevi allo stesso per aver la possibilita' di inserire i vostri messaggi e voti.

Il 95% sono favorevoli all'Esperanto.
Ritengo sia un'ottima occasione per il movimento esperantista.
Ecco qui sotto il messaggio che gli amministratori mi hanno mandato oggi.
"Elkore salutas vin"

Dante Chierico


......................................................................................................................................................

19 dicembre 2008

.........................................................................................................................................
ESCEPTOKAZE MI VOLAS DEDIĈI OMAĜON AL BOLONJA MONATA GAZETO: "piazzaGrande", ... NUR ESPERANTE !
..........................................................................................................................................

Mi estas tre amligita al unua ĵurnalo de la "senloĝlokoj" (la voĉo de ĉifonvaguloj) kiun regule estis eldonita en Italio.

Temas pri "
piazzaGrande" konceptita en Bolonjo dek kvin jarojn antaŭe.
Ekde siaj unuaj publikigoj mi ĝin aĉetis, ĉiam kun supera monofero de la produktokosto de 0,50 e
ŭro (sed la ĵurnalo ne havas fiksan prezon), la tutaj fojoj ke mi iris al la mia ama Bolonjo.

Poste, ekde almenaŭ dek jaroj mi ekabonis ĝin, tamen ĉiufoje ke mi iras en la emilia ĉefurbo, ĉiam mi egale aĉetas "
piazzaGrande" de la unua distribuisto kiun mi renkontas inter tiuj dislokitaj laŭlonge la ĉefaj vojoj de la urbo.

Hieraŭ la itala tagĵurnalo "l'Unità" faris al ĝi la honoron de dediĉi specialan memorigon:

http://archivio.unita.it/v2/carta/today.asp?data=20081218&npagediz=13$NAZIONALE


Tio donis ankaŭ al mi okazon de esprimi mian korinklinon kaj apartan respekton kiujn elvokas al mi tiu ĉi speciala ĵurnalo.

Nuntempe "
piazzaGrande" devenis serioza kaj laŭdinda asocio kiu helpas en multaj kampoj la plej malavantaĝitajn kaj flankemetitajn loĝantojn de Bolonjo kaj ĉirkaŭaĵoj.

..................................................................................................................................................
Eventuale se iu estas interesita, mi indikas iujn datojn de la monatĵurnalo:
www.piazzagrande.it
redazione@piazzagrande.it
Via Libia, 69 - 40138, Bologna.

...................................................................................................................................................

10 dicembre 2008

MIA MALGRANDA KONTRIBUAĴO AL LA CELEBRADO DE LA 60a DATREVENO DE LA DEKLARACIO "ONU" PRI LA HOMAJ RAJTOJ - 1948/2008

...............................................................................................................................................
IL MIO PICCOLO CONTRIBUTO ALLA CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE "ONU" DEI DIRITTI UMANI - 1948/2008
...............................................................................................................................................
"NENIU POVAS SENIGI VIN JE VIAJ RAJTOJ !"
(Klaku sur la imagojn por ilin pligrandigi)


Mi volonte akceptas la inviton de "DUCCIO" de festi la eventon pri kiu mi titolis la temon, adresitan al ĉiuj frekventantoj de la blogo de la komuna amikino Kristiana.

Art. 1/8a - Miskitaj emisioj el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien
Art. 1/8 - Emissioni miste dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna

Mi estas ekde multaj jaroj kolektanto de filatelaj emisioj de la APNU/UNPA (Poŝta Administrado de Unuiĝinta Nacioj: http://unstamps.un.org/UNPACommerce/it/index.jsp ), en la versioj distribuitaj far la tri oficialaj sidejoj de New York, Geneve kaj Wien, sed konsiderinte ke la sama APNU ne antaŭplanis por la 2008a emision pri la 60a Datreveno de la UNIVERSA DEKLARACIO PRI LA HOMAJ RAJTOJ, proklamita en Parizo la 10an de decembro 1948, mi pensis de egale doni mian malgrandan "filatelan" kontribuaĵon mostrante la imaĝojn de la poŝtmarkoj reproduktintaj la "Antaŭkonsideroj-n" (Preamblon - je triobla trilingva folieto) kaj ĉiuj la tridek Artikolojn de la DEKLARACIO (je trilingvaj ekzempleroj), emiisitajn ekde la 1988a ĝis la 1990a por la 40a datreveno.

Art. 9/16a - Miskitaj emisioj el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien
Art. 9/16 - Emissioni miste dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna

Al ili mi aldonis la reproduktadon de la leterkoverto FDC (First Day Cover - Unua Tago de Emisio "Trio" = NY.G.W.) flava, kun la poŝtmarkoj de la filatelaj emisioj de la 1998a rilatantaj la celebrado de la 50a de la mema DEKLARACIO.
Krome, por atesti ke la ONU neniam ĉesas de sin okupi de la fundamentaj rajtoj de ĉiu homa persono, mi volis montri ankaŭ la pli freŝdatan filatelan emision en lazura leterkoverto FDC ("Trio" = NY.G.W.), dediĉitan al la KONVENCIO RILATANTA LA RAJTOJN DE HANDIKAPITAJ PERSONOJ, datita 6a de junio 2008a.

Art. 17/22a - Miskitaj emisioj el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien
Art. 17/22-Emissioni miste dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna

Kun la espero ke la ONU sukcesos savi ĉiujn nin de la risko de la monda barbariĝo kaŭzita pro ĉiuspecaj militoj kaj terorismoj.

Por klare legi la kompleta testo (en esperanta kaj itala lingvoj) de la Universa Deklaracio pri la Homaj Rajtoj 10-12-1948, komponita de unu
"Antaŭkonsideroj" (Preamblo) kaj 30 Artikoloj, ĉi tiu estas la kunligo:
http://fortikajxuloesperantablogo.blogspot.com/1998/12/dichiarazione-universale-dei-diritti.html

...............................................................................................................................................

Folietoj kun la "Antaŭkonsideroj" (Preamblo) de la Deklaracio en tri lingvoj
emisiitaj la 1988an el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien.

Foglietti con il "Preambolo" della Dichiarazione in tre lingue
emessi nel 1988 dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna.
...................................................................................................................................................
Il MIO PICCOLO CONTRIBUTO ALLA CELEBRAZIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE "ONU" DEI DIRITTI UMANI
...................................................................................................................................................
“NESSUNO PUÒ PRIVARTI DEI TUOI DIRITTI !”
(Clicca sulle immagini per ingrandirle)

Accolgo volentieri l'invito di "DUCCIO" di festeggiare l'evento di cui al titolo del post, rivolto a tutti i frequentatori del blog della comune amica Cristiana.

Art. 23/30a - Miskitaj emisioj el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien
Art. 23/30-Emissioni miste dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna

Io da molti anni sono collezionista delle emissioni filateliche dell'APNU (UNPA: http://unstamps.un.org/UNPACommerce/it/index.jsp ), Amministrazione Postale delle Nazioni Unite, nelle versioni distribuite dalle tre sedi ufficiali di New York, Ginevra e Vienna, ma dato che la stessa APNU non ha programmato per il 2008 un'emissione per il 60° Anniversario della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO proclamata a Parigi il 10 dicembre 1948, ho pensato di dare ugualmente il mio piccolo contributo "filatelico" mostrando le immagini dei francobolli riproducenti il "Preambolo" (triplo foglietto in tre lingue) e tutti i 30 Articoli della DICHIARAZIONE (in terzine trilingue), emessi tra il 1988 e il 1990 per il 40° anniversario.

Emisio "Trio" el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien
Emissione "Trio" dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna

Ad essi ho aggiunto la riproduzione della busta FDC (First Day Cover - Primo Giorno di Emissione "Trio" = NY.G.W.) gialla, con i francobolli delle emissioni filateliche del 1998 relative alla celebrazione del 50° della DICHIARAZIONE stessa.
Inoltre, per testimoniare che l'ONU non smette mai di occuparsi dei diritti fondamentali di ogni persona, ho voluto mostrare anche l'emissione più recente in busta FDC ("Trio" = NY.G.W.) azzurra, dedicata alla CONVENZIONE RELATIVA AI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI, datata 6 giugno 2008.

Emisio "Trio" el sidejoj de New York, Geneve kaj Wien
Emissione "Trio" dalle sedi di New York, Ginevra e Vienna

Con la speranza che l'ONU riesca a salvarci tutti dal rischio dell'imbarbarimento globale dovuto a guerre e terrorismi di ogni sorta.

Per leggere chiaramente il testo completo (in Esperanto e in Italiano) della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 10-12-1948, composta di un "Preambolo" e di 30 Articoli, questo è il link:
http://fortikajxuloesperantablogo.blogspot.com/1998/12/dichiarazione-universale-dei-diritti.html
.......................................................................................................................................................